Duyuru

Daralt
Henüz duyuru yok.

Allah'ın davetine icabet edelim

Daralt
X
 • Süzgeç
 • Zaman
 • Göster
Tümünü Temizle
yeni yazılar

 • Allah'ın davetine icabet edelim

  Ey iman eden kimseler, Allah ile Peygamber'in size hayat verecek da'vetine icâbet ediniz; hem iyi biliniz ki, Allah insanın kendisi ile kalbi arasına girer; şu da ma'lûmunuz olsun ki, sizler onun huzurunda toplanacaksınız.

  Enfal, 24
  Âyet-i kerîme Enfâl Sûresi'ne mensûbdur.

  Müslümanlara hayat verecek da'veti ilme, cihâda yahud şehâdete kasr etmek muvafık değildir. Zîrâ evâmir-i ilâhiyyenin kâffesi, ya doğrudan doğruya yahud dolayısıyle, bizi ölümden kurtaracak; hakīkī, sermedî bir hayat ile yaşatacak mâhiyettedir.

  Edâsına mecbûr olduğumuz ferâizden, namaz gibi, oruç gibi, fâidesi yalnız o emri yerine getirenlerin şahsına münhasır görünen, bedenî ibadetlerde bile bütün cemâât-i İslâmiyye için büyük menfaatler vardır. Evet, ebrâr-ı ümmetin huzû'-i kâmil içinde kılınan namazları şöyle dursun; âhâd-ı cem'iyyetin yalnız erkân-ı zarûriyyeye riâyet ederek îfâ edecekleri dinî hareketler bile, tabiîdir ki, kendilerini fuhuştan, münkerâttan, rezâilden kısmen olsun alıkoyar.

  Şu hesaba göre efrâdı namaz kılan milletin ahlâk-ı umûmiyyesi mazbût olur.

  Sonra, efrâd-ı milletin muayyen zamanlarda aynı ma'*bedlere giderek hep birden aynı kıbleye dönmeleri; Cenâb-ı Hakk'a aynı lisân-ı huşû', aynı etvâr-ı huzû' ile yalvarmaları, bunların arasındaki râbıtayı alabildiğine tahkîm eder.

  Şu basit hikmetleri sayıp dökmekten maksadımız, evâmir-i ilâhiyyenin hepsinde, gerek ferdlerimiz, gerek cemâatlerimiz için başka yollardan tedâriki, telâfisi kābil olmayacak kadar büyük nasîbe-i felâh olduğunu söylemektir.

  Şimdi âyet-i kerîmeden riyâzî bir kat'iyetle şu hakīkat anlaşılıyor ki: Biz müslümanlar dünyâda mevcûdiyetimizi kurtaracak; ukbâda selâmetimizi te'mîn edecek; hâsılı bize her ma'nâsıyle hayat verecek olan şer'-i mübîne sarılmazsak, hüsranımız, helâkimiz muhakkaktır.

  Üç yüz elli milyonluk insan yığını nasıl oluyor da sağlam bir eser-i hayat gösteremiyor?

  Nasıl oluyor da her gün binlerce efrâdının hakk-ı mevcûdiyyetine hâtime çekiliyor?

  Bunu bilmeyecek ne var! İslâm ki dîn-i fıtrîdir; onun ahkâm-ı bülendine isyan, fıtratın lâ-yetegayyer kānûnlarına karşı isyandır.

  Bunun cezası ise dünyâda haybet, ukbâda hizlândır.

  Ey ma'şer-i müslimîn, evâmir-i ilâhiyyeyi dinlememekte biraz daha devam ederseniz, büsbütün mahvolursunuz. Allah size "İlim öğrenin, kuvvet hazırlayın, çalışın, adâleti düstûr ittihâz edin, birbirinize muâvenette bulunun, hakkı tanıyın, tefrikadan sakının." dedikçe siz bilakis cehle revâc verdiniz; meskenete düştünüz; atâlete kapıldınız; zulmü âdet edindiniz; birbirinizin gözünü oymaya kalkıştınız; haktan yüz çevirdiniz; nâ-mütenâhî fırkalara ayrıldınız...

  Artık bu tuttuğunuz yolu bırakınız. Çünkü o sizi izmihlâl uçurumuna doğru götürüyor.

  Şerîatın gösterdiği şâhrâh-ı felâhı tutunuz. Zîrâ sizi kurtaracak ancak odur.


  Sebîlürreşâd
  11 Temmuz 1912
  28 Haziran 1328
  26 Receb 1330
Daha önce girdiğiniz bazı veriler otomatik olarak kaydedildi. Düzenle or Yoksay.
Taslak Kaydedildi
Smile :) Big Grin :D Frown :( Mad :mad: Stick Out Tongue :p Embarrassment :o Confused :confused: Wink ;) Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
Ekle: Ön İzleme Dar Orta Geniş Tam Boyut Kaldır  
x
Lütfen bekleyin...
X