Duyuru

Daralt
Henüz duyuru yok.

Her şeyi taklîd olan bir milletin efrâdı da insan taklîdi demektir

Daralt
X
 • Süzgeç
 • Zaman
 • Göster
Tümünü Temizle
yeni yazılar

 • Her şeyi taklîd olan bir milletin efrâdı da insan taklîdi demektir

  Hem onlara: ‘Allah ne göndermiş ise ona uyunuz’, dendiği zaman, ‘Biz, daha iyi, atalarımızı müdâvim bulduğumuz şeylere uyarız.’ derler; pek a’lâ! Ya ataları bir şeye akıl erdirememiş, doğru yolu seçememiş ise, yine mi uyacaklar?

  Bakara, 170, Mehmet Akif Ersoy Tercümesi
  Âyet-i kerîme Sûre-i Bakara’ya mensûbdur. Bununla beraber, aynı meâli teblîğ eden diğer âyetler de vardır:

  "Hayır! «Sadece, biz babalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izinde gidiyoruz» derler. Senden önce de hangi memlekete uyarıcı göndermişsek mutlaka oranın varlıklıları: Babalarımızı bir din üzerinde bulduk, biz de onların izlerine uyarız, derlerdi." (Zuhruf, 22-23, Diyanet Vakfı Meali)
  "Rabbinizden size indirilene (Kur'an'a) uyun. O'nu bırakıp da başka dostların peşlerinden gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!" (Araf, 3, Diyanet Vakfı Meali)
  Tercüme ettiğimiz nazm-ı celîlin üslûb-ı hakîmine dikkat olunursa görülür ki: Körükörüne taklîd edenleri, yani görenek denilen o “akāid-i bâtıla hülâsasının” kuyruğuna yapışıp gidenleri; Allahu Zü’lcelâl’in lisân-ı şerîatle, lisân-ı fıtratle teblîğ eylediği hakīkatlere karşı gözlerini yumup kulaklarını tıkayanları, Hallâk-ı Azîm, velev itâb ile olsun, hitâbına lâyık görmüyor da, onların hâlini hikâye sûretinde beyân buyuruyor.

  Anlayana bundan büyük ibret, görenekçiler için de bu kadar ağır hakāret olamaz.

  Hakīkat, gerek dine, gerek dünyaya aid işlerde evâmir-i ilâhiyyeyi dinlememek; kendi aklının, kendi vicdânının hükmünü ibtâl ile başkalarının evhâmına tapınmak kadar saçma bir hareket mutasavver midir?

  Emr-i dîni taklîd ile kāim bilmenin seyyiesidir ki, batından batına birer ikişer bid’at, üçer beşer hurâfe mîrâs ola ola bugün akāidimiz, tââtimiz, muâmelâtımız âdetâ hurâfât mecmûası, bid’at yığını haline gelmiş! Dinin şekl-i sahîhini kolay kolay tahattur bile edemiyoruz!

  Bugün bir bid’at-ı seyyieyi dinden çıkarıp atmak, dinin en büyük erkânından birini yıkmak demektir; belki ondan ziyâde galeyânı mûcib olur!

  Görenek, dinimizi tahrîb ettiği kadar dünyamızı da etmiştir. Zaten Müslümanlık’ta din ile dünya birbirinden ayrılamaz ki. İşte târîh meydanda duruyor. Millet-i İslâmiyye şerîati safvet-i asliyyesiyle muhâfaza ettikçe, hem dini, hem dünyası ma’mûr imiş; o safveti böyle bir sürü bid’atle bulandırınca hüsrândan hüsrâna düşmüş.

  Ne garibdir ki: Şarkta, garbda, şimâlde, cenûbda hâsılı dünyanın her tarafında, milletin avam kısmı “Atalarımızdan böyle gördük.” velvele-i i’tirâzını her nidâ-yı irşâda karşı en müdhiş, en müstahkem bir siper gibi yükseltir dururken; mütefekkir olması îcâb eden havâs tabakası, atalarından gördüğü iyi şeyleri de mutlaka atmak, hüviyet-i milliyyelerini tepeden tırnağa kadar değiştirmek sevdâsında!

  Yeniyi iyiliğinden, husûsiyle lüzûmundan dolayı almak; eskiyi de fenâlığı sâbit olduğu için atmak, kimsenin aklına, daha doğrusu işine gelmiyor!

  Dini taklîd, dünyası taklîd, âdâtı taklîd, kıyâfeti taklîd, selâmı taklîd, kelâmı taklîd, hülâsa her şeyi taklîd olan bir milletin efrâdı da insan taklîdi demektir ki, kābil değil, hakīkī bir hey’et-i ictimâiyye vücûda getiremez; binâenaleyh yaşayamaz.

  Sebîlürreşâd
  5 Eylül 1912
  23 Ağustos 1328
  23 Ramazan 1330
Daha önce girdiğiniz bazı veriler otomatik olarak kaydedildi. Düzenle or Yoksay.
Taslak Kaydedildi
Smile :) Big Grin :D Frown :( Mad :mad: Stick Out Tongue :p Embarrassment :o Confused :confused: Wink ;) Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
Ekle: Ön İzleme Dar Orta Geniş Tam Boyut Kaldır  
x
Lütfen bekleyin...
X