Duyuru

Daralt
Henüz duyuru yok.

Allah yolunda öldürülenler için ölü demeyiniz

Daralt
X
 • Süzgeç
 • Zaman
 • Göster
Tümünü Temizle
yeni yazılar

 • Allah yolunda öldürülenler için ölü demeyiniz

  Allah yolunda öldürülenler için ölü demeyiniz; bilakis onlar diridir, lâkin siz farkında değilsiniz. (Bakara, 154)
  Bu âyet-i kerîme Sûre-i Bakara'ya mensûbdur. Âl-i İmrân Sûresi'ne aid bir âyet-i celîlede ise (بَلْ اَحْيَٓاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَۙ) buyurulmuştur ki: "Bilakis onlar diridir, nezd-i ilâhî demerzûk oluyorlar. (Al-i İmran, 169)" demektir.

  Ruhun bedenden ayrıldıktan sonra pâyidâr olacağı erbâb-ı imâna göre muhakkak ise de ervâh-ı şüheda için daha yüksek, daha mümtaz bir hayat olmak tabiîdir. Şühedâya mevdû' olan bu hayatın, bu rızkın nasıl bir hayat, nasıl bir rızık olması lâzım geleceği hakkındaki sözler müteaddiddir.

  Şeyh Muhammed Abduh'a göre bu hayat bir hayât-ı gaybiyyedir ki ervâh-ı şühedâ ona mazhariyetle başka ruhlardan seçilecek; o hayat ile merzûk, o hayat ile mütena'im olacak. Ancak, ne o hayatın hakīkati, ne de o rızkın mâhiyeti bilinemeyeceği için, bahsedilemez. Bunlar âlem-i gayba aid o esrâr-ı ilâhiyyedendir ki vücûduna iman olunur, alt tarafı Allâhu Zü'l-celâl'e bırakılır.

  Hakīkat, hak yolunda, Allah yolunda fedâ-yı cân edenler elbette ervâh-ı zekiyyeye mev'ûd olan hayât-ı tayyibeye yüz bin kere lâyıktırlar. Dünyâ âhiretin bir tarlası değil mi? Burada ne ekilirse ötede o biçilmeyecek mi? O halde, fî-sebîlillâh ölenlerin yani bu toprağa hayatını ekip kanıyla sulayanların ferdâ-yı cezâda biçecekleri mahsûl bir hayât-ı nûrânûr-ı sermedîden başka ne olabilir?

  Yığın yığın efrâd-ı beşer hayatı kendilerince bir gāye bilerek, onu elden bırakmamak için, çok zamanlar, insâniyyetin alnını karartacak kadar rezil maîşetlere katlanır dururken; ne mutlu o yüksek fıtratlara, o pâk hilkatlere ki: Pek muazzez, pek mukaddes bir gāye uğrunda hayatlarını, nâçîz bir vâsıta gibi feda ediverirler!

  Sırası gelince hayatı istihfâf edemeyenler, şühedâya mev'ûd olan safâ-yı câvidânîyi bulmak şöyle dursun, yaşadıkları müddetçe kābil değil saâdet yüzü göremezler. Ser-vetler, sâmânlar, refâhiyetler insan için hakīkī bir mes'ûdiyet te'mîn edemiyor.

  Bir ferd yâhûd bir cemâat için yaşamak, nasıl olursa olsun yaşamak iştiyâkı yegâne emel sırasına geçerse; sefîl, rezîl, namussuz bir hayat, şanlı bir ölüme tercih edilirse; o ferdin yâhûd o cemâatin kıyâmete kadar nâsiye-i hizlânı esâret, zillet damgasından kurtulamaz.

  "...üzerlerine aşağılık ve yoksulluk damgası vuruldu. (Bakara, 61)" hakīkati ne müdhiş bir ibrettir.

  Eski şan ve şevketinden cüdâ düşeli secâyâ-yı kerîmesinin bir çoğunu kaybeden... Hayır! Yanlış söylüyorum, o secâyâ-yı kerîmeye vedâ edeli şevket-i kadîmesinden cüdâdüşen âlem-i İslâm'da hâlâ bu seciyeyi -bu hayatı hiçe saymak, Allah yolunda feda edivermek seciyesini- dîn-i mübînin bir emânet-i kübrâsı gibi sînesinde taşıyan cemâatler meğer eksik değil imiş.

  Allah'a yüz bin kere hamdler, senâlar olsun ki, müslümanların yüreğindeki rûh-ı şehâmet henüz ölmemiş. Biz bu ruhu öldürmemek için ne lazımsa dirîğ etmemeliyiz.

  Zira dünyâmız bu ruh ile; âhiretimiz ise dünyâmız ile kāimdir. Hatta dünyâ âhiretten evveldir.

  İşte zırhlıları ile denizden gülleler; tayyâreleri ile bulutlar-dan ateşler yağdıran; müstahkem mevâki' arkasından gece gündüz kurşunlar püsküren yüz binlerce düşmana karşı yalın kılıç, yalın sîne ile çıkan şanlı mücâhidlerimiz meydanda duruyor. Biz bunlar için muvaffakiyet, sâir cemâât-i İslâmiyye için de halden ibret temennî ederiz.


  Sebîlürreşâd
  23 Mayıs 1912
  10 Mayıs 1328
  6 Cemâziyelâhir 1330
Daha önce girdiğiniz bazı veriler otomatik olarak kaydedildi. Düzenle or Yoksay.
Taslak Kaydedildi
Smile :) Big Grin :D Frown :( Mad :mad: Stick Out Tongue :p Embarrassment :o Confused :confused: Wink ;) Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
Ekle: Ön İzleme Dar Orta Geniş Tam Boyut Kaldır  
x
Lütfen bekleyin...
X