Duyuru

Daralt
Henüz duyuru yok.

Şiir Nasıl Olmalı?

Daralt
X
 • Süzgeç
 • Zaman
 • Göster
Tümünü Temizle
yeni yazılar

 • Şiir Nasıl Olmalı?

  Şâirlerin arkasından ancak sapıklar gider. Görmüyor musun ki onlar her vâdîde dolaşıyorlar. Hem, yapmadıkları şeyleri söylüyorlar. Yalnız, iman ederek a'mâl-i sâlihada bulunanlarla, Allah'ı sık sık hatırlayanlar; bir de zulüm gördükten sonra intikām alanlar için söz yoktur. Zulmedenler ise nasıl bir âkıbete uğradıklarını anlayacaklardır. (Şuara, 224-227
  Bu âyât-ı kerîme Sûre-i Şuarâ'nın sonundadır.

  Hakīkat, her vâdîye dalıp çıkan; yalancılıktan başka sermâye-i san'atı olmayan; mevzû' tükendikçe ötekinin, berikinin namusuna hücum eden; herkesin harîm-i serâirini açmak için dilini maymuncuk gibi kullanan; bir mazmun, bir kāfiye uğrunda bin hakīkati, bin hikmeti kurban ediveren; bir nükte hatırı için, hatıra gelmeyecek rezâile âgūş açan bu serserilerin etrafında daima bir sürü kopuk dolaşır ki bunlar o herze-vekillerin kustukları hezeyanları ni'met iğtinâm eder gibi iltikām ederler de gezdikleri yerlere saçıp dururlar!

  İşte gerek bu mâhiyetteki şâirler, gerek onların yardakçıları mensûb oldukları millet için birer musîbettirler. Evet, bunların mikdârı hüsrân-ı ictimâînin en sağlam ayarıdır.

  Din nâmına, ahlâk-ı fâzıla nâmına, Allah korkusu nâmına kalbinde hiçbir his taşımayan; zulme, haksızlığa karşı an-samîmi'r-rûh cûşa, hurûşa gelmeyen şâirler, hangi cemâatte mebzûl ise, Allah o cemâatin belâsını verecek değil, vermiş demektir.

  Öyle ya, evvela bir milletin rûhu edebiyâtında, eş'ârında görülür.

  Rûh-ı ictimâîsi yüksek olan bir milletin sînesinde, bu gibi esâfil türese de üreyemez.

  Sâniyen efrâd-ı milletin terbiye-i ictimâiyyesini yükseltmek; ulvî, bununla beraber sağlam fikirleri belîğ bir beyânın te'sîr-i sâhiriyle kalblerde his hâline getirmek, ancak şâirlerin vazîfesidir.

  Bu vazîfenin ihmâli milletin izmihlâlidir.

  Şerîat-i garrâ-yı İslâmiyye şiirin temizini makbûl, murdârını medhûl görür. Aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz hazretleri, Ashâb-ı Kirâm içindeki şâirlerin neşâidini dinledikten başka, devr-i câhiliyyette yetişmiş söz erlerini de şiirlerinin kıymetine göre takdîr buyururlardı.

  Hamâsetteki mevkii erişilemeyecek kadar yüksek olan Antere, kendilerinin ani'l-gıyâb mazhar-ı istihsânı olan bir şâir-i bahtiyâr idi.

  Hazret-i Ömer'in hâfızasındaki şiirler biter, tükenir gibi değil idi. Hatta Hazret-i Abbas "Ali derecesinde kudret-i ilmiyyesi, Ömer kadar mahfûzât-ı şi'riyyesi olan adam görmedim." derdi.

  "İntisâr" intikām almak ma'nâsınadır ki burada hem husûsî, hem umûmîdir. Yani şâir hücûma, taarruza uğrayan şahs-ı ma'sûmunun intikāmını alacağı gibi, zulüm gören ebnâ-yı milletini de seyf-i lisânıyla müdâfaa edecektir.

  (وَسَيَعْلَمُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُٓوا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ / veseya’lemu-lleżîne zalemû eyye munkalebin yenkalibûn) nazm-ı celîli Kelâmullâh'ın en mehîb, en şedîd parçalarındandır. Teessüf olunur ki onu, aslındaki rûh-ı şiddete dâir bir fikir verebilecek sûrette olsun, lisânımıza nakletmek kābil değildir.

  Hazret-i Ebûbekir ahidnâmesinin sonunda bu âyet-i celîleyi îrâd eylemiştir. Cevdet Paşa merhûm, Kısas-ı Enbiyâ'sında o ahidnâmeyi tercüme etmiştir ki biz aslını İmâm-ı Müberred'in Kitâbü'l-Kâmil'inden teberrüken ayniyle yazıyoruz:
  Resmi büyütmek için tıklayın Resim Adı: ebu-bekir.png Gösterim: 1 Boyut: 47.2 KB ID: 211
  Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismi ile. Bu, Allah'ın Resûlü Muhammed'in halifesi Ebu Bekir'in dünyadan ayrılırken son ve ahiretçe en evvel anında, kafirin iman, fâcirin yakîne geldiği bir haldeki ilk ahdidir. Ben sizin üzerinize Ömer bin Hattab'ı halife olarak seçtim. Çünkü o iyidir (birr ve adalet sahibidir). Bu, onun hakkında bildiğimdir, ona dair görüşümdür. Eğer haksızlık eder ve size karşı muamelesi değişirse, benim gayb hakkında bilgim yoktur. Mâzurum. Ben sadece hayrı istedim. Her kişinin kazandığı kendinedir:

  Zalimler yakında hangi halden hangi hale döneceklerini bilecekler. (Şuara, 227)
  Sebîlürreşâd
  27 Haziran 1912
  14 Haziran 1328
  12 Receb 1330
Daha önce girdiğiniz bazı veriler otomatik olarak kaydedildi. Düzenle or Yoksay.
Taslak Kaydedildi
Smile :) Big Grin :D Frown :( Mad :mad: Stick Out Tongue :p Embarrassment :o Confused :confused: Wink ;) Roll Eyes (Sarcastic) :rolleyes: Cool :cool: EEK! :eek:
x
Ekle: Ön İzleme Dar Orta Geniş Tam Boyut Kaldır  
x
Lütfen bekleyin...
X